Giỏ hàng

Khoản nợ của Công ty TNHH XD và KD nhà Bách Giang, Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên tại BIDV

Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

1.Tài sản đấu giá:

1.1 Thông tin khoản nợ: Khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay theo các Hợp đồng tín dụng số ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH XD và KD nhà Bách Giang, Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên có tổng dư nợ tạm tính đến ngày 10/3/2021 cụ thể như sau:

1.1.1 Hợp đồng tín dụng trung hạn số 00130/2007/0000872 ngày 11/05/2007 và Hợp đồng tín dụng trung hạn số 01/4102004666/2012/HĐTD ngày 25/12/2012 ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà Bách Giang có giá trị dư nợ tạm tính đến ngày 10/3/2021 là 233.718.496.392 đồng (Hai trăm ba mươi ba tỷ, bảy trăm mười tám triệu, bốn trăm chín mươi sáu nghìn, ba trăm chín mươi hai đồng), trong đó :

 • Dư nợ gốc: 97.364.806.300 đồng
 • Dư nợ lãi: 136.353.690.092 đồng

1.1.2 Hợp đồng tín dụng trung hạn số 00130/2007/0000874 ngày 11/05/2007 và Hợp đồng tín dụng trung hạn số 01/0302396742/2012 ngày 25/12/2012 ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên có giá trị dư nợ tạm tính đến ngày 10/3/2021 là 242.047.854.389 đồng (Hai trăm bốn mươi hai tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi tư nghìn, ba trăm tám mươi chín đồng), trong đó:

 • Dư nợ gốc: 100.694.806.300 đồng;
 • Dư nợ lãi: 141.353.048.089 đồng;

            Lưu ý: Tiền lãi của các khoản nợ nên trên sẽ tiếp tục phát sinh từ ngày 11/03/2021 cho đến khi Công ty TNHH Xây dựng Kinh doanh Nhà Bách Giang thanh toán hết nợ gốc tiền vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Nam Sài Gòn.

​​​​​​​​​​​​​​1.2 Tài sản bảo đảm cho khoản nợ trên bao gồm:

-        Tài sản hình thành từ vốn vay là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản đầu tư trên đất bao gồm toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất: cả giá trị đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng và các chi phí đầu tư khác tại Khu đất I, II, III và IV thuộc về Công ty Bách Giang thuộc Dự án KDC khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9 được phê duyệt theo Quyết định 185/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND TP.HCM V/v thu hồi, tạm giao đất, Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 31/03/2011 của UBND Quận 9 v/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu nhà ở Phường Phước Long A, Quận 9 và các văn bản pháp lý có liên quan (theo HĐTC số 01/2012/HĐTCTS/1583111-62770 ngày 25/12/2012).

-        Tài sản hình thành từ vốn vay bao gồm toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất: cả giá trị đền bù, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng và các chi phí đầu tư khác tại khu đất I5 và I7 thuộc Công ty Bách Giang theo Quyết định giao đất số 185/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của UBND TP.HCM về thu hồi, tạm giao đất, Công văn số 3176/UB-ĐT NGÀY 11/07/2003 của UBND TP.HCM về công nhận chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính, Thông báo số 255/TB-UB ngày 03/05/2001 của văn phòng UBND Quận 9 về thỏa thuận vị trí đầu tư và các văn bản pháp lý có liên quan. Vị trí khu I5 và I7 (68.514 m2) được xác định theo công văn số 3141/QHKT-ĐB2 ngày 14/10/2004 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM (theo HĐTC số 116/2007/HĐ ngày 14/05/2007 và 117/2007/HĐ ngày 21/05/2007).

-        Toàn bộ quyền lợi của Công ty Cao Nguyên hình thành từ vốn vay và vốn tự có trong việc liên doanh đầu tư – kinh doanh dự án Đầu tư khu hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu nhà ở I5 và I7 KDC Khu phố 4, Phường Phước Long A, Quận 9 của Công ty Bách Giang theo Hợp đồng liên doanh số 20/HĐLD.07 ngày 06/03/2007 và Hợp đồng liên doanh số 49/HĐLD.07 ngày 17/05/2007 (theo HĐTC số 117/2007/HĐ ngày 21/05/2007).

- Pháp lý dự án và tài sản đảm bảo:

 • Quyết định số: 387/KTST-QH ngày 09/02/2001 của Kiến trúc sư trưởng Thành phố (V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết cải tạo và xây dựng khu tái định cư khu phố 4, phường Phước Long A, Quận 9) ;
 • Thông báo số: 255/TB-UB ngày 03/05/2001 của Ủy ban Nhân dân Quận 9 (V/v Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận trong cuộc họp thỏa thuận vị trí đầu tư giữa các chủ đầu tư dự án xây dựng khu dân cư mới phường Phước Long A, Quận 9);
 • Công văn số: 3176/UB-ĐT ngày 11/07/2003 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM (V/v Công nhận chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính khu dân cư khu phố 4 phường Phước Long A, Quận 9);
 • Quyết định số: 185/QĐ-UB ngày 15/01/2004 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM  (V/v Thu hồi, tạm giao đất cho Công ty TNHH Xây dựng - Kinh doanh Nhà Bách Giang để đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính khu dân cư khu phố 4, phường Phước Long A, Quận 9);
 • Công văn số: 3141/QHKT-ĐB2 ngày 14/10/2004 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM (V/v Thỏa thuận sơ bộ phương án quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 khu nhà ở tại phường Phước Long A, Quận 9);
 • Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 31/03/2011 của UBND Quận 9 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở tại phường Phước Long A, quận 9, Tp. HCM (Quy mô 263.516 m2).
 • Quyết định 365/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 của UBND Quận 9 v/v phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 (Điều chỉnh khu I và một phần khu II sang nhà ở liền kề thấp tầng).
 • Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND quận 9 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Phước Long A, quận 9, Tp. HCM.
 • Công văn số 463/BBT ngày 28/08/2018 v/v thẩm định nội dung báo cáo của Công ty TNHH XD – KD Nhà Bách Giang tại Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính Khu dân cư khu phố 4 tại phường Phước Long A, Quận 9.
 • Văn bản thỏa thuận ngày 01/3/2013 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty Cao Nguyên, Công ty Bách Giang, Ban bồi thường – giải phóng mặt bằng Quận 9 về thủ tục, phương thức chi trả tiền cho các hộ dân thuộc diện đền bù giải tỏa Dự án khu dân cư KP4, phường Phước Long A, Quận 9;       
 • Các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hoàn tất bồi thường số N442012, N442013, N442031, N442038, N442041, N442043, N442044, N442045, N442052, N442061, N442071, N442077, N442078, N442086, N442089, N442093, N442094, N442095, N442098, N442099, N442100, N442116, N442129, N442141, N442142, N442149, N442151, N442167, N442168, N442169, N442173, N442177, N442184, R957920, N442023, N442087, N442103, N442063, N442105, N442106, N442088, N442185, N442019, N442178, N442010.

- Tình trạng tranh chấp/ khởi kiện:

 • BIDV Chi nhánh Nam Sài Gòn thực hiện khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp dân sự theo Đơn khởi kiện số 695c/CNNSG ngày 05/08/2015. Tòa án nhân dân quận Thủ Đức đã thụ lý theo Thông báo số 55/TB-TLVA ngày 19/11/2015 v/v Thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa BIDV Nam Sài Gòn và Liên danh Công ty TNHH XD KD Nhà Bách Giang và Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên. Tòa án nhân dân quận Thủ Đức đã chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tp HCM theo công văn số 392/TAQTĐ ngày 19/04/2019 v/v đề nghị xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh vụ án.
 • Dự án chưa hoàn thiện pháp lý tuy nhiên chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật chính là Công ty TNHH XD KD Nhà Bách Giang đã tự ý bán 8.305,73 m2 thuộc phần diện tích đất thế chấp của Liên Danh Bách Giang và Cao Nguyên theo hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư không có sự đồng ý của Ngân hàng, Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên (Công văn giải trình Công ty TNHH XD KD Nhà Bách Giang gửi Cơ quan cảnh sát điều tra ngày 14/10/2019) dẫn đến tranh chấp giữa Ngân hàng, các khách hàng mua đất theo hình thức góp vốn, Công ty TNHH XD KD Nhà Bách Giang, Công ty TNHH XD TM Cao Nguyên, các thành viên góp vốn của Công ty TNHH XD KD Nhà Bách Giang).

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Địa chỉ: Tháp BIDV, số 35 Hàng Vôi, P. Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

4. Giá khởi điểm: 475.766.350.781 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm sáu mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi ngàn, bảy trăm tám mươi mốt đồng), giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng và số tiền tạm ứng án phí mà BIDV đã tạm ứng tại Tòa án có thẩm quyền.

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn)

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời hạn, địa điểm bán tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 02/04/2021 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 31/03/2021 và 01, 02/04/2021, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

10. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 02/04/2021 tại nơi có tài sản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Sài Gòn

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 05/04/2021 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.