Giỏ hàng

Danh sách Các tổ chức Đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CHI NHÁNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG TOÀN QUỐC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Ngày 29/05/2020 Bộ Tư pháp đã công bố danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc (danh sách cụ thể tại file đính kèm).

https://dgts.moj.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-ve-viec-cong-bo-danh-sach-to-chuc-dau-gia-tai-san-chi-nhanh-to-chuc-dau-gia-tai-san-trong-toan-quoc-theo-quy-dinh-cua-luat-dau-gia-tai-san-264.html

Nguồn: Bộ Tư pháp