Giỏ hàng

29 Quyền sử dụng đất tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông

Công ty Đấu Giá Hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản 01: Quyền sử dụng đất diện tích 650,1 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 650,1 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 1; Tờ bản đồ số: TĐ 01-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114450, số vào sổ cấp GCN số CS02327 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017                                

Tài sản 02:  Quyền sử dụng đất diện tích 132,3 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 132,3 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 2; Tờ bản đồ số: TĐ 01-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114451, số vào sổ cấp GCN số CS02326 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 03: Quyền sử dụng đất diện tích 141,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 141,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 3; Tờ bản đồ số: TĐ 01-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114452, số vào sổ cấp GCN số CS02325 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 04: Quyền sử dụng đất diện tích 133,6 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 133,6 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 4; Tờ bản đồ số: TĐ 01-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114454, số vào sổ cấp GCN số CS02324 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 05: Quyền sử dụng đất diện tích 127,4 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 127,4 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 3; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114457, số vào sổ cấp GCN số CS02321 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 06: Quyền sử dụng đất diện tích 117,6 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 117,6 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 4; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114458, số vào sổ cấp GCN số CS02328 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 07: Quyền sử dụng đất diện tích 105,3 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 105,3 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 5; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114459, số vào sổ cấp GCN số CS02320 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 08: Quyền sử dụng đất diện tích 108,4 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 108,4 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 6; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114460, số vào sổ cấp GCN số CS02329 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017   

Tài sản 09: Quyền sử dụng đất diện tích 112,5 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 112,5 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 7; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114461, số vào sổ cấp GCN số CS02330 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017.

Tài sản 10: Quyền sử dụng đất diện tích 112,2 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 112,2 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 8; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114462, số vào sổ cấp GCN số CS02331 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017.

Tài sản 11: Quyền sử dụng đất diện tích 112,4 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 112,4 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 9; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114463, số vào sổ cấp GCN số CS02332 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017.

Tài sản 12: Quyền sử dụng đất diện tích 113,02 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 113,02 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 10; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114464, số vào sổ cấp GCN số CS02333 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017.

Tài sản 13: Quyền sử dụng đất diện tích 114,7 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 114,7 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 11; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114465, số vào sổ cấp GCN số CS02334 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 14: Quyền sử dụng đất diện tích 114,1 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 114,1 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 12; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114466, số vào sổ cấp GCN số CS02335 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 15: Quyền sử dụng đất diện tích 121,4 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 121,4 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 13; Tờ bản đồ số: TĐ 02-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114467, số vào sổ cấp GCN số CS02336 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 16: Quyền sử dụng đất diện tích 112,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 112,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 1; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114469, số vào sổ cấp GCN số CS02337 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 17: Quyền sử dụng đất diện tích 110,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 110,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 2; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114470, số vào sổ cấp GCN số CS02338 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 18: Quyền sử dụng đất diện tích 110,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 110,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 3; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114471, số vào sổ cấp GCN số CS02339 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 19: Quyền sử dụng đất diện tích 110,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 110,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 4; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114472, số vào sổ cấp GCN số CS02340 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 20: Quyền sử dụng đất diện tích 110,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 110,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 5; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114473, số vào sổ cấp GCN số CS02341 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 21: Quyền sử dụng đất diện tích 109,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 109,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 6; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114474, số vào sổ cấp GCN số CS02342 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 22: Quyền sử dụng đất diện tích 110,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 110,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 7; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114475, số vào sổ cấp GCN số CS02343 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 23: Quyền sử dụng đất diện tích 109,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 109,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 8; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114476, số vào sổ cấp GCN số CS02344 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 24: Quyền sử dụng đất diện tích 138,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 138,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 9; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114477, số vào sổ cấp GCN số CS02345 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 25: Quyền sử dụng đất diện tích 108,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 108,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 10; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114479, số vào sổ cấp GCN số CS02346 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 26: Quyền sử dụng đất diện tích 119,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 119,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 11; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114480, số vào sổ cấp GCN số CS02347 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 27: Quyền sử dụng đất diện tích 129,1 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 129,1 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 12; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114481, số vào sổ cấp GCN số CS02348 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 28: Quyền sử dụng đất diện tích 131,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 131,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 13; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114482, số vào sổ cấp GCN số CS02349 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Tài sản 29: Quyền sử dụng đất diện tích 125,0 m2; Hình thức sử dụng: Riêng 125,0 m2; Mục đích sử dụng: Xây dựng nhà ở thương mại; Thời hạn sử dụng: 50 năm (Kể từ ngày 20/01/2014 đến 20/01/2064); Thuộc thửa đất số: 14; Tờ bản đồ số: TĐ 03-2017 tọa lạc tại thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CE 114483, số vào sổ cấp GCN số CS02350 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đắk Nông cấp ngày 04/10/2017

Lưu ý: Tài sản được đấu giá theo từng tài sản.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân.

Địa chỉ: 28C-28D Phố Bà Triệu, P.Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

3. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành.

Địa chỉ: 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm:  

STT

Tài sản

Giá khởi điểm

STT

Tài sản

Giá khởi điểm

1

Tài sản 01

8.319.035.529

16

Tài sản 16

726.664.120

2

Tài sản 02

967.026.674

17

Tài sản 17

713.687.975

3

Tài sản 03

1.030.617.997

18

Tài sản 18

713.687.975

4

Tài sản 04

976.528.826

19

Tài sản 19

713.687.975

5

Tài sản 05

867.857.718

20

Tài sản 20

713.687.975

6

Tài sản 06

801.099.432

21

Tài sản 21

707.199.902

7

Tài sản 07

652.118.161

22

Tài sản 22

713.687.975

8

Tài sản 08

738.428.388

23

Tài sản 23

707.199.902

9

Tài sản 09

766.357.875

24

Tài sản 24

809.791.590

10

Tài sản 10

764.314.254

25

Tài sản 25

700.711.830

11

Tài sản 11

765.676.668

26

Tài sản 26

772.080.627

12

Tài sản 12

769.900.151

27

Tài sản 27

837.610.159

13

Tài sản 13

781.344.429

28

Tài sản 28

849.937.497

14

Tài sản 14

777.257.187

29

Tài sản 29

811.009.062

15

Tài sản 15

768.697.516

 

 

 

Lưu ý: Giá khởi điểm của tài sản đấu giá đã bao gồm thuế thu nhập của bên chuyển nhượng (nếu có), không bao gồm thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

5. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

7. Bước giá: Tối thiểu là 5.000.000 đồng (Bằng chữ:Năm triệu đồng)/lần trả giá/tài sản.

8. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 30 phút ngày 21/09/2020 tại 336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - ĐT: 028.66820690; 097.300.9390.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính các ngày 17, 18, 21/09/2020, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác.

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo quy định.

10. Thời hạn và địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 30 phút ngày 21/09/2020 tại nơi có tài sản- thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 22/09/2020 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – địa chỉ: 336 An Dương Vương, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

12. Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.